Bank

ผู้ดูแลสามารถเพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อให้ผู้เช่าทราบและสามารถ โอนจ่ายค่าห้อง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น