Bank

ผู้ดูแลสามารถเพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้เช่าได้ทราบและสามารถ โอนจ่ายค่าห้อง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น