Event Log

เจ้าของอพาร์ทเม้นท์สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานของผู้ดูแลเพื่อเช็คความถูกต้อง และลดการทุจริตของผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ได้