Billing

ผู้ดูแลสามารถทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อแจ้งเตือนบิลค่าใช้จ่ายประจำเดือนไปยังผู้เช่าผ่าน Application และผู้เช่าสามารถจ่ายเงินผ่าน Application ด้วยระบบ e-Payment ซึ้งเป็นบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ หรือผ่านทางเครือข่าย เป็นการเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้เช่ามากขึ้น