Fixing

ผู้เช่าสามารถแจ้งปัญหาต่างๆภายในอาคาร หรือภายในห้องของผู้เช่าเอง โดยสามารถถ่ายรูปและส่งรูปภาพแสดงรายละเอียด และสามารถแชทสนทนากับผู้ดูแลเพื่อนัดเวลาในการเข้าไปซ่อมผ่าน Application