Report

ผู้ดูแลสามารถดูกราฟสรุปสถานะห้อง สถานะการชำระเงิน การแจ้งซ่อม พัสดุ และอื่นๆ ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ดูแลหรือเจ้าของได้เห็นข้อมูลที่สรุปมาแล้วได้อย่างง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น